Všeobecné obchodné podmienky predaja a nákupu digitálnych mien poskytovaných spoločnosťou  Cryptolabs s.r.o.

Údaje prevádzkovateľa portálu https://www.cryptolabs.sk :

Cryptolabs s.r.o.

Pavla Horova 3098 / 30, 071 01 Michalovce

IČO: 51 409 968

Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č.  43221/V

e-mailova adresa:  info@cryptolabs.sk

tel: +421917240135, +421944152211

 

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej v texte len ako „VOP“) sa upravujú a riadia vzťahy medzi spoločnosťou Cryptolabs s.r.o., so sídlom Pavla Horova 3098 / 30, 071 01 Michalovce, IČO: 51 409 968 , zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vl. č. 43221/V (ďalej len „spoločnosť“) a každou osobou, ktorá je užívateľom ponúkanej služby na internetovej stránke https://www.cryptolabs.sk podľa týchto VOP (ďalej len „klient“), ktoré vznikajú pri poskytovaní a užívaní predmetnej služby.

Právne vzťahy medzi spoločnosťou a klientom sa radia VOP a ustanoveniami príslušných právnych predpisov najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“), zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), zákona č. 297/2008 Z. z. zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 122/2013 Z. z. zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 

Článok II.

Výklad pojmov

 1. a) pojem „Klient“ znamená osobu, ktorá je: – zmluvnou stranou záväzkového vzťahu spojeného s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 • zúčastňuje sa konania, na základe ktorého sa má stať zmluvnou stranou záväzkového vzťahu spojeného s podnikateľskou činnosťou spoločnosti,
 • zastupuje pri konaní so spoločnosťou zmluvnú stranu záväzkového vzťahu spojeného s podnikateľskou činnosťou spoločnosti, alebo
 • je na základe iných skutočností oprávnená na nakladanie s predmetom záväzkového vzťahu spojeného s podnikateľskou činnosťou spoločnosti.

Klient je zároveň osobou, ktorá vyplnením a odoslaním objednávkového formulára súhlasí s VOP a využíva poskytované služby prostredníctvom internetového portálu https://www.cryptolabs.sk. Klientom môže byť fyzická osoba, ako aj právnická osoba.

b) pojem „Spoločnosť“ znamená prevádzkovateľa internetového portálu a zároveň sprostredkovateľa, ktorý pre klienta sprostredkuje predaj alebo nákup kryptomeny.

c) pojem „Kryptomena“ znamená digitálnu menu, ktorej predaj alebo nákup je možné zrealizovať prostredníctvom internetového portálu https://www.cryptolabs.sk.

d) pojem „Poskytovaná služba“ znamená nákup a predaj digitálnej meny prostredníctvom webovej stránky https://www.cryptolabs.sk a to záujemcom v rámci celého sveta.

e) pojem „Legalizácia príjmu z trestnej činnosti“ znamená úmyselné konanie, ktoré spočíva v

 • zmene povahy majetku alebo prevode majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti, s cieľom utajenia alebo zakrytia nezákonného pôvodu majetku alebo s cieľom napomáhania osobe, ktorá sa podieľa na páchaní takejto trestnej činnosti, aby sa vyhla právnym dôsledkom svojho konania,
 • utajení alebo zakrytí pôvodu alebo povahy majetku, umiestnenia alebo premiestnenia majetku, vlastníckeho práva alebo iného práva k majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti,
 • nadobudnutí, držbe, užívaní a požívaní majetku s vedomím, že tento majetok pochádza z trestnej činnosti alebo z účasti na trestnej činnosti,
 • účasti na konaní podľa písmen a) až c), a to aj vo forme spolčenia, napomáhania, podnecovania a navádzania, ako aj v pokuse o takéto konanie.

f) pojem „Financovanie terorizmu“ znamená poskytnutie alebo zhromažďovanie finančných prostriedkov s úmyslom použiť ich, alebo s vedomím, že sa majú použiť, úplne alebo sčasti, na spáchanie trestného činu založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo trestného činu terorizmu alebo trestného činu krádeže, trestného činu vydierania alebo trestného činu falšovania a pozmeňovania verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku a úradnej značky alebo podnecovania, napomáhania alebo navádzania osoby na spáchanie takého trestného činu alebo na jeho pokus s cieľom spáchať trestný čin založenia, zosnovania a podporovania teroristickej skupiny alebo trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme alebo spáchanie činov podľa medzinárodných zmlúv, ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, ktorými je Slovenská republika viazaná. Financovanie terorizmu je zakázané.

g) pojem „Obchodný vzťah“ znamená zmluvný vzťah medzi spoločnosťou a klientom vrátane akýchkoľvek činností súvisiacich s týmto vzťahom, od ktorého sa v čase nadviazania kontaktu očakáva, že bude obsahovať prvok trvania a ďalšie plnenia alebo opakované plnenia.

h) pojem „Obchod“ znamená vznik, zmena alebo zánik záväzkového vzťahu medzi spoločnosťou a klientom a akákoľvek obchodná operácia klienta alebo v mene klienta alebo nakladanie s majetkom klienta alebo v mene klienta, ktoré súvisia s činnosťou spoločnosti, vrátane operácie, ktorú uskutočňuje klient vo vlastnom mene a na vlastný účet.

i) pojem „Neobvyklá obchodná operácia“ znamená právny úkon alebo iný úkon, ktorý nasvedčuje tomu, že jeho vykonaním môže dôjsť k legalizácii alebo financovaniu terorizmu.

 

Článok III.

Realizácia predaja a nákupu digitálnej meny

Predaj a nákup digitálnej meny (ďalej ako „transakcia“) sa uskutočňuje postupnými krokmi nasledovne:

 1. klient vyplní a odošle objednávkový formulár,
 2. spoločnosť vykoná identifikáciu klienta podľa článku  VI. týchto VOP,
 3.  spoločnosť zašle klientovi platobné inštrukcie pre úhradu kúpnej ceny,
 4.  klient zloží digitálnu menu na účet kryptomenovej adresy spoločnosti alebo zloží príslušnú finančnú čiastku v EUR  na bankový účet spoločnosti v závislosti od typu transakcie,
 5.  spoločnosť kontaktuje klienta s oznámením aktuálneho výmenného kurzu,
 6. klient odsúhlasí oznámený výmenný kurz,
 7. spoločnosť následne poukáže dohodnuté  množstvo kryptomeny na kryptomenovú adresu klienta uvedenú v objednávke alebo príslušnej finančnej čiastky v EUR  na bankový účet klienta uvedený v objednávke.

Ak klient splní záväzok úhrady kúpnej ceny digitálnej meny počas časovej platnosti potvrdenia objednávky (časová platnosť je uvedená v platobných inštrukciách), spoločnosť odošle bez odkladu objednanú čiastku digitálnej meny (čiastku odpovedajúcu kúpnej cene digitálnej meny) na príslušný bankový účet klienta uvedený v objednávke. Spoločnosť môže podľa svojho uváženia vybaviť objednávku i po uplynutí časovej platnosti potvrdenia objednávky.  V tomto prípade je povinná vykonať tak bez odkladu po splnení vyššie uvedeného záväzku zo strany klienta.

Ak klient splní záväzok úhrady kúpnej ceny digitálnej meny po uplynutí časovej platnosti potvrdenia objednávky a spoločnosť už nemôže transakciu za kúpnu cenu dohodnutú s klientom na základe jeho objednávky vybaviť, bude klientovi odoslaný e-mail s ponukou realizácie transakcie za nových podmienok alebo zrušenie transakcie. Ak si klient nezvolí jednu z ponúknutých možností v dobe platnosti tejto ponuky bez zbytočného odkladu po odoslaní tejto ponuky,  považuje sa transakcia za zrušenú.

Klient môže vysloviť nesúhlas s oznámeným aktuálnym výmenným kurzom za kryptomenu  zo strany spoločnosti. V takomto prípade vráti spoločnosť klientovi ním poukázanú finančnú čiastku na bankový účet klienta alebo poukázané množstvo kryptomeny späť na kryptomenovú adresu klienta, a to bez zbytočného odkladu. Prejavený nesúhlas zo strany klienta je považovaný za zrušenie transakcie.

Okamihom odoslania objednaného množstva kryptomeny na kryptomenovú adresu klienta uvedenú v objednávke alebo odoslania príslušnej finančnej čiastky na bankový účet vedený na meno klienta uvedený v objednávke je transakcia považovaná za vybavenú.

 

Článok IV.

Spôsob úhrady kúpnej ceny

Kúpnu cenu digitálnej meny bude klient uhrádzať nasledovným spôsobom: V závislosti od typu transakcie klient bezhotovostne prevedie príslušnú finančnú čiastku z bankového účtu vedeného na jeho meno na bankový účet spoločnosti alebo odošle príslušné množstvo kryptomeny z kryptomenovej adresy klienta na kryptomenovú adresu spoločnosti. Klient sa k tomuto spôsobu úhrady kúpnej ceny zaväzuje. Úhrada kúpnej ceny digitálnej meny bezhotovostným prevodom z bankového účtu tretej osoby (zloženie digitálnej meny vo vlastníctve tretej osoby a/alebo z elektronickej peňaženky tretej osoby) nie je prípustné. V žiadnom prípade nie je možné vykonať výber digitálnej meny z burzy priamo na kryptomenovú adresu spoločnosti. Spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody vzniknuté na strane klienta v dôsledku porušenia týchto povinností.

Ak klient nepoukáže kúpnu cenu v požadovanej výške na bankový účet spoločnosti alebo na kryptomenovú adresu spoločnosti počas časovej platnosti potvrdenia objednávky, objednávka sa ruší. K vybaveniu transakcie nedôjde.

 

Článok V.

Zrušenie objednávky

Spoločnosť môže až do času zrealizovania transakcie (nákupu alebo predaja kryptomeny) zrušiť objednávku klienta bez udania dôvodu. O zrušení objednávky  upovedomí spoločnosť klienta bez zbytočného odkladu odoslaním zrušenia objednávky na e-mailovu adresu klienta uvedenú v objednávke. Ak nastane situácia, že klient už poukázal kúpnu cenu na bankový účet alebo kryptomenovú adresu spoločnosti ešte pred zrušením objednávky zo strany spoločnosti, spoločnosť odošle kúpnu cenu späť na bankový účet alebo kryptomenovú adresu klienta, z ktorého bola kúpna cena odoslaná, a to bez zbytočného odkladu.

Klient môže až do času zrealizovania transakcie (nákupu alebo predaja kryptomeny)  zrušiť potvrdenú objednávku bez udania dôvodu. O zrušení objednávky  upovedomí klient spoločnosť bez zbytočného odkladu odoslaním zrušenia objednávky  na e-mailovu adresu spoločnosti. Ak nastane situácia, že klient už poukázal kúpnu cenu na bankový účet alebo kryptomenovú adresu spoločnosti ešte pred prijatím svojho rozhodnutia o zrušení objednávky, spoločnosť odošle kúpnu cenu späť na bankový účet alebo kryptomenovú adresu klienta, z ktorého bola odoslaná.

Klient nemôže odstúpiť od zmluvy uzavretej so spoločnosťou podľa týchto VOP, resp. klient nemôže odstúpiť od už zrealizovanej transakcie. Dôvodom je skutočnosť, že cena digitálnej meny obsiahnutá v zmluvnom vzťahu medzi spoločnosťou a klientom, je závislá na výchylkách finančného trhu. Cena digitálnej meny nie je v žiadnom prípade závislá na vôli spoločnosti.

 

Článok VI.

Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi

Spoločnosť ako povinná osoba v zmysle Zákona č. 297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov určí rozsah starostlivosti vo vzťahu ku klientovi  primerane s ohľadom na riziko legalizácie alebo financovania terorizmu. Spoločnosť je pri posudzovaní rizika legalizácie alebo financovania terorizmu povinná vyhodnotiť a zohľadniť rizikové faktory uvedené v hodnotení rizík. Klient poskytne spoločnosti informácie a doklady, ktoré sú potrebné na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, alebo identifikácie a overenie identifikácie.

Zamestnanci spoločnosti sú povinní vykonať základnú starostlivosť vo vzťahu ku klientovi:

 • pri uzatváraní obchodného vzťahu,
 • pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hodnote najmenej 15 000 eur a pri vykonaní príležitostného obchodu mimo obchodného vzťahu v hotovosti najmenej 10 000 eur, pričom nezáleží na tom, či je obchod vykonaný jednotlivo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce obchody, ktoré sú alebo môžu byť prepojené,
 • ak je podozrenie, že klient pripravuje alebo vykonáva neobvyklú obchodnú operáciu bez ohľadu na hodnotu obchodu,                                                                                                                        –
 • pri pochybnostiach o pravdivosti alebo úplnosti predtým získaných údajov potrebných na vykonanie starostlivosti vo vzťahu ku klientovi.

Základná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi zahŕňa:

 • identifikáciu klienta a overenie jeho identifikácie,
 • identifikáciu konečného užívateľa výhod a prijatie primeraných opatrení na overenie jeho identifikácie vrátane opatrení na zistenie vlastníckej štruktúry a riadiacej štruktúry klienta, ktorý je právnickou osobou alebo združením majetku; pri identifikácii konečného užívateľa výhod sa spoločnosť nesmie spoliehať výlučne na údaje získané z registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci,
 • získanie informácií o účele a plánovanej povahe obchodu alebo obchodného vzťahu,
 • zistenie, či klient alebo konečný užívateľ výhod klienta je politicky exponovanou osobou alebo sankcionovanou osobou,
 • v závislosti od rizika legalizácie alebo financovania terorizmu zistenie pôvodu finančných prostriedkov alebo majetku pri obchode alebo obchodnom vzťahu,
 • zistenie, či klient koná vo vlastnom mene,
 • vykonávanie priebežného monitorovania obchodného vzťahu vrátane preskúmania konkrétnych obchodov vykonaných počas trvania obchodného vzťahu na účel zistenia, či vykonávané obchody sú v súlade s poznatkami spoločnosti o klientovi, jeho obchodnom profile a prehľade možných rizík spojených s klientom, a zabezpečenie aktualizácie dokumentov, údajov alebo informácií, ktoré má spoločnosť k dispozícii o klientovi.

Identifikáciou sa pri základnej starostlivosti rozumie zistenie:

a) pri fyzickej osobe – mena, priezviska, rodného čísla alebo dátumu narodenia, ak rodné číslo nebolo pridelené, adresy trvalého pobytu alebo iného pobytu, štátnej príslušnosti, druhu a čísla dokladu totožnosti,

b) ak je fyzická osoba podnikateľom okrem údajov podľa písmena a) aj zistenie adresy miesta podnikania, identifikačného čísla, ak bolo pridelené, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je tento podnikateľ zapísaný, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie,

c) pri právnickej osobe – názvu, adresy sídla, identifikačného čísla, označenia úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie, identifikácia fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby v rozsahu podľa písm. a).

Rozsah overenia identifikácie pri základnej starostlivosti zahŕňa povinnosť zamestnancov spoločnosti:

a) pri fyzickej osobe:

 • overiť jej identifikačné údaje v danom rozsahu podľa jej dokladu totožnosti,
 • overiť podobu osoby s podobou v jej doklade totožnosti za jej fyzickej prítomnosti alebo s použitím technických prostriedkov a postupov, ak spoločnosť po zohľadnení okolností vykonávania obchodu a bezpečnostných rizík používanej technológie vyhodnotí, že takýmito prostriedkami a postupmi je možné vykonať overenie identifikácie na úrovni, ktorá je z hľadiska dôveryhodnosti výsledku overenia obdobná overeniu za fyzickej prítomnosti,

b) ak je fyzická osoba podnikateľom:

 • overiť jej identifikačné údaje v danom rozsahu podľa jej dokladu totožnosti a aj na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je podnikateľ zapísaný alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja (internet a iné verejno-telekomunikačné prostriedky a pod.),

c) pri právnickej osobe:

 • overiť jej identifikačné údaje v danom rozsahu na základe dokumentov, údajov alebo informácií získaných z úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je právnická osoba zapísaná, alebo z iného dôveryhodného a nezávislého zdroja,
 • overiť identifikačné údaje fyzickej osoby, ktorá je oprávnená konať v mene právnickej osoby v danom rozsahu podľa jej dokladu totožnosti za jej fyzickej prítomnosti a overenie oprávnenia konať v mene právnickej osoby.

Identifikácia klienta sa vykoná v súlade so zákonom č. 297/2008 Z. z. Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov a v súlade s vnútornou smernicou spoločnosti, podľa pokynov spoločnosti, vzájomnou komunikáciou spoločnosti a klienta po uskutočnení objednávky pred odoslaním zálohovej faktúry klientovi.

Spoločnosť môže odmietnuť realizáciu transakcie s klientom v prípade, že sa klient odmietne podrobiť identifikácii, alebo ak  identifikáciu nemožno vykonať z iného dôvodu, alebo ak má spoločnosť pochybnosti o pravdivosti údajov poskytnutých klientom, alebo o pravosti ním predložených dokladov.

 

Článok VII.

Ochrana osobných údajov

Osobné údaje, ktoré spoločnosť vyžaduje, využíva výhradne pre vnútornú potrebu v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a neposkytuje ich tretím osobám. Spoločnosť pracuje s  osobnými údajmi klienta iba a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa Zákon č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Zákon č. 297/2008 Z. z.  Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov. Osobné údaje klienta sú zabezpečené proti zneužitiu a bez prístupu tretej strany a nebudú inak komerčne využívané.

Klient súhlasí so zhromažďovaním, uchovávaním a spracovávaním osobných údajov uvádzaných v objednávkovom formulári pre stanovené účely. Tento súhlas udeľuje pre všetky údaje obsiahnuté v predmetnom formulári, a to meno, priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, bydlisko, e-mailova adresa, kryptomenová adresa, telefónny kontakt, číslo bankového účtu v tvare IBAN a ďalšie osobné údaje zapisované do preukazu totožnosti alebo dokladu o založení právnickej osoby. Klient si je vedomý svojich práv v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Na účely vykonania starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a na účely zisťovania neobvyklej obchodnej operácie sú zamestnanci spoločnosti aj bez súhlasu dotknutých osôb oprávnení zisťovať, získavať, zaznamenávať, uchovávať, využívať a inak spracúvať osobné údaje a iné údaje v rozsahu podľa zákona č. 297/2008 Z. z.  Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu v znení neskorších predpisov, pritom sú zamestnanci spoločnosti oprávnení získavať osobné údaje nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií a spracúvať rodné čísla a ďalšie údaje a doklady bez súhlasu dotknutej osoby v rozsahu podľa uvedeného zákona.

 

Spoločnosť vyhlasuje, že zhromažďované a spracovávané osobné údaje klienta bude využívať výhradne pre naplnenie stanoveného účelu. Zamestnanci spoločnosti sú povinní zachovávať mlčanlivosť o poskytnutí údajov o obchodoch, predkladaní dokladov a poskytnutí informácií o osobách, ktoré sa akýmkoľvek spôsobom zúčastnili na obchode. Uvedená povinnosť mlčanlivosti zamestnancov spoločnosti trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu, obdobného pracovného vzťahu alebo iného zmluvného vzťahu.

 

Klient poskytuje osobné údaje na báze dobrovoľnosti. To však neplatí, ak ide o osobné údaje požadované v objednávkovom formulári a o poskytnutie údajov požadovaných pre identifikáciu klienta v zmysle článku VI. týchto VOP.  Poskytnutie potrebných osobných údajov a údajov potrebných pre vykonanie identifikácie klienta je podmienkou pre uskutočnenie transakcie.

 

Článok VIII.

Práva a povinností zmluvných strán

Klient berie na vedomie všetky riziká spojené s transakciami s digitálnou menou, obzvlášť  nebezpečenstvo výkyvu ceny a hodnoty digitálnej meny v budúcnosti. Klient je preto uzrozumený  s možnosťou výrazných zmien výšky jeho investícií do digitálnej meny. Spoločnosť negarantuje trhovú cenu kryptomeny v budúcnosti, z dôvodu jej nestálosti a kolísania. Klient berie na vedomie, že bol zo strany spoločnosti na nebezpečenstvo kolísania cien kryptomeny upozornený.

Klient je tiež uzrozumený, že súčasné právne regulácie digitálnej meny a obchodovanie s ňou sú iba všeobecné a nie úplne dostatočné. Vzhľadom na fakt, že tento stav rovnako ako aj výklad príslušných platných právnych noriem, sa môže v budúcnosti zmeniť, sa klient zaväzuje úplne rešpektovať danú skutočnosť, ako aj s tým spojené zmeny týchto VOP.

Klient, ktorý úspešne zrealizoval nákup alebo predaj digitálnej meny prostredníctvom webovej stránky spoločnosti súhlasí s tým, že spoločnosť mu je oprávnená zasielať akékoľvek e-mailové správy, najmä informácie o novinkách a možnostiach, ktoré https://www.cryptolabs.sk  ponúka.

Spoločnosť nezodpovedá za škody a straty  vzniknuté klientovi uvedením chybného účtu kryptomenovej adresy alebo zneužitím hesla kryptomenovej adresy, alebo jeho e-mailovej adresy, výpadkom siete internet či P2P sietí digitálnej meny, alebo v dôsledku nedbanlivosti klienta alebo tretej osoby, či ich úmyselného konania v rozpore s platnými právnymi predpismi, s týmito VOP a s uzatvorenou zmluvou, ktorej predmetom je predaj a nákup kryptomeny. Spoločnosť taktiež nezodpovedá za škody a straty spôsobené v dôsledku rozhodnutia súdu, polície a iných orgánov štátnej moci, ani za škody a straty vzniknuté klientovi v dôsledku zmeny právnych predpisov.

Spoločnosť neberie na zodpovednosť  prerušenie alebo iné zhoršenie kvality poskytovaných služieb v dôsledku náhlej neočakávanej udalosti, ako je požiar, potopa, zemetrasenie, vojna, štrajk, teroristický útok a iné mimoriadne udalosti, pri ktorých dôjde k narastaniu ničivých faktorov a ich následnej kumulácii v dôsledku živelnej pohromy a havárie, a tak k zlyhaniu telekomunikačnej prevádzky a funkčnosti webovej stránky https://www.cryptolabs.sk.

Reklamácia vybavenej transakcie je možná  iba v prípadoch a spôsobom stanoveným platnými právnymi predpismi.

Spoločnosť má právo aktualizovať, či zmeniť všeobecné obchodné podmienky v súvislosti so zmenou právnej úpravy, trhových a ekonomických podmienok v oblasti obchodovania s digitálnou menou alebo za účelom riadnej prevádzky webovej stránky spoločnosti a prípadne ďalších ňou poskytovaných služieb. Zmeny nadobúdajú účinnosť ich zverejnením.

 

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi spoločnosťou a klientom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Spoločnosť a klient plne uznávajú komunikáciu na diaľku, a to telefonickú komunikáciu, elektronickú  komunikáciu, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Všeobecné obchodné podmienky uvedené v tomto znení sa môžu v čase meniť. Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť odo dňa zverejnenia alebo neskôr podľa uvedeného dátumu platnosti v samotnom obsahu znenia. Vo všeobecných obchodných podmienkach je uvedený dátum zverejnenia a dátum nadobudnutia platnosti. Klient svojou identifikáciou a využívaním služieb berie na vedomie, že s danými všeobecnými obchodnými podmienkami bezodkladne súhlasí a že toto rozhodnutie urobil sám, bez nátlaku alebo za pomoci inej osoby.

V Michalovciach dňa: 11.4..2018.

Platné od: 11.4..2018.

 

Článok X.

Aplikácia rozhodného práva

Všeobecné obchodné podmienky používania webovej stránky https://www.cryptolabs.sk a rovnako aj všetky ich zmeny podliehajú platným právnym normám Slovenskej republiky. VOP sa riadia a vykladajú v súlade s platnými právnymi normami Slovenskej republiky. Akýkoľvek spor vzniknutý medzi spoločnosťou a klientom riešia sporové strany prioritne cestou zmieru. V opačnom prípade podliehajú všetky vzniknuté spory jurisdikcii príslušných súdov Slovenskej republiky.